စာအုပ္မ်ားကို ေဒါင္းလိုသူမ်ား www.minthukha.net သို႕ဖိတ္ေခၚပါရေစ။
မင္းသုခblog မွ လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါ၏ မင္းသုခblog မွ လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါ၏

Tuesday, April 20, 2010

 1. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာမ်ား - လြင္ေအာင္စိုး  
 2. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png  NLD အထူးေၾကျငာခ်က္အမွတ္ - ၂ / ၀၃ / ၁၀    
 3. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဘာလဲဟဲ႔....... လူ႕ငရဲ - ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္
 4. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.pngျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒ 
 5. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.pngႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ  
 6. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.pngႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ား  
 7. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.pngအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒမ်ား
 8. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.pngျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ား  
 9. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.pngတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္(သို႕) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ား  
 10. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png၂၀၁၀ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ
 11. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png၂၀၁၀ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ
 12. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png၂၀၁၀ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (သို ့) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ
 13. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ - ေဒါင္းရန္
 14. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png Aung San-Atlee Agreement - English Version
 15. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ - ေဒါင္းရန္
 16. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္
 17. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ /အဂၤလိပ္-ျမန္မာ
 18. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း /ျမန္မာ
 19. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား
 20. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ခ်က္
 21. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျပည္လံုးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
 22. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း ၊ ညီမွ်မႈ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ
 23. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png NLD ၏ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ ယာယီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္း
 24. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး လမ္းညႊန္ေျမပံု ႏွင္႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အတုအေရာင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား
 25. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးအတြက္ လက္စြဲ
 26. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png 1947 - Constitution of Burma (English Version)
 27. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png 1974 - Constitution of Burma (English Version
 28. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ကခ်င္ျပည္(နယ္) ဖြံ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (ပထမမူၾကမ္း) - ေဒါင္းရန္
 29. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ကရင္နီျပည္ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ(ဒုတိယမူၾကမ္း)
 30. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေကာ္သူးေလ(ကရင္ျပည္နယ္)၏အနာဂတ္ဖြံ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ(အဆိုျပဳဒုတိယမူၾကမ္း)
 31. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ခ်င္းလဲင္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း-၄ -Chin Forum
 32. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ရာမညမြန္ျပည္နယ္ ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)
 33. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (အဆိုျပဳပထမ မူၾကမ္း) - ေဒါင္းရန္
 34. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png Shan Constitution Draft 1-Eng version
 35. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png How the Chinland Become a Part of Burma - Eng version
 36. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png The Mon History - Eng version
 37. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႕ ေပၚေပါက္လာပံုသမိုင္း - ဆလိုင္းကီးလဲေအာမ္း
 38. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျပည္သူတို႔၏ လြတ္ေျမာ က္ရာလမ္း -NLD(LA) MALAYSIA
 39. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၊ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးနွင္ တရားမွ်တမႈ
 40. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အာဏာရွင္၏ ကမၻာအသစ္ / ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ တမၻာလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ
 41. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔
 42. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ
 43. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.pngေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာစာတမ္း
 44. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ၁၉၉၀ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္တမ္း -ခင္ေက်ာ္ဟန္
 45. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ထူးျခားမႈရက္စြဲ မွတ္တမ္းမ်ား ၁၉၈၈ -၂၀၀၂ -ABSDF
 46. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဆိုတာဘာလဲ
 47. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ၁၉၉၈-၂၀၀၃ -ခင္ေက်ာ္ဟန္
 48. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရး အဆိုျပဳခ်က္
 49. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္နယ္ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ မွတ္တမ္း
 50. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ရပ္ရြာ စည္းရံုးေရးသမားမ်ားအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ -The Burma Fund
 51. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမိဳ႕ျပေျပာက္က်ား စစ္ဆင္နည္း - ဂါမဏိ
 52. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png လူထုတိုက္ပြဲ လက္စြဲ
 53. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္နည္း
 54. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ပြဲ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း - ေရာဘတ္၊အယ္လ္၊ဟယ္လ္ဗီ
 55. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ လြတ္ေျမာက္ကာလ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင္႔ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ၂၀၀၂ -၂၀၀၃
 56. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း - ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ
 57. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား တရားစြဲဆို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း - ခင္ေက်ာ္ဟန္(ေရနံေခ်ာင္း)
 58. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ - ဦးခင္ေမာင္ၾကီး(ဗကသေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း)
 59. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္း (သို႔) ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔ - နစ္ေနမန္း
 60. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင္႔အေရးေန႔ (သို႔)ဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးသည္႔ေန႔ - သမဂၢစာစဥ္
 61. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png တံတားနီေန႔ (သို႔) တံတားျဖဴ အေရးအခင္း - မတ္လ (၁၆)ရက္
 62. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေဒါမာန္ဟုန္ မူရင္း - ေဒါင္းရန္ - ဘာတီးလ္တင္႔တနာ
 63. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ရန္ကုန္ကို-ကိုင္လႈပ္ေသာ-ထို-၇-ရက္ ေဒါမာန္ဟုန္မွ - ဘာတီးလ္တင္႔တနာ
 64. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ကေလးမ်ား ၏ ေဒါသမာန္ - ေဒါမာန္ဟုန္မွ - ဘာတီးလ္တင္႔တနာ
 65. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png သားသတ္သမား စိန္လြင္ - ေဒါမာန္ဟုန္မွ - ဘာတီးလ္တင္႔တနာ
 66. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဦးသန္႔ စ်ာပန အေရးေတာ္ပံု သမိုင္းမွတ္တမ္း - ပ်ိဳပ်ိဳေမ
 67. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အၿမင့္ပ်ံခြပ္ေဒါင္း ( သို ့မဟုတ္ ) ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး - ယေန႔ျမန္မာ
 68. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png 7-July ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံု
 69. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္း /ကိုဗဟိန္းမွသည္ ေက်ာ္ကိုကို အထိ - ေအာင္ေဝး
 70. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္း - ေအာင္ထြန္း
 71. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ကိုဗဟိန္း (သို႔) ညီညြတ္ေရး ဗိသုကာ -ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 72. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အေရးေတာ္ပံု ( ၄ ) ေစာင္တြဲ -
 73. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png တကသ အပိုင္း-၁
 74. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png တကသ အပိုင္း-၂
 75. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png တကသ အပိုင္း-၃
 76. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အာဆီယံ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း
 77. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း - NLD(LA)JAPAN
 78. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္တိုင္ေရးဘဝဇာတ္ေၾကာင္း
 79. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png NLD အား နအဖ စစ္အုပ္စု ၏ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈမ်ား အက်ဥ္း
 80. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျပည္ခိုင္ျဖိဳး(သို႔မဟုတ္) စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ေဒါက္တိုင္မ်ား - ေဒါင္းရန္
 81. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ လူၾကီးမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား
 82. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မွ လြတ္ကင္းေရး ႏွင္႔ အျခားစာတမ္းမ်ား - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
 83. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေျခာက္တိုက္မွာ ေလာက္ကိုက္တာ ခံဖူးသလား (ေထာင္ဝတၳဳ) - ေဒါင္းရန္ ဝင္းတင္ထြန္း
 84. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္အုပ္စု သက္တမ္းရွည္ေနသေရြ႕ (ကိုကိုးကၽြန္း ေထာင္ဝတၳဳ) - တိုက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္တစ္ဦး
 85. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အျမင္႔ပ်ံ ျပည္သူ႕လင္းယုန္သို႔ ဂုဏ္ျပဳျခင္း (ကိုကိုးကၽြန္းေထာင္ မွတ္တမ္း) - အေဝးေရာက္ ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္(တခ်ိဳ႕)
 86. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေက်ာင္းသားေထာင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား (ကိုကိုးကၽြန္း ေထာင္မွတ္တမ္း) - ရဲေဘာ္ ဖိုးသံေခ်ာင္း
 87. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png လူငယ္တဦးရဲ႕ မွတ္တမ္းမဲ႔ မွတ္တမ္း - ဝင္းႏိုင္ဦး
 88. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png လူရွင္သခ်ိဳင္းမ်ား အေၾကာင္း - ေနလင္း(အ.က.သ)
 89. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ယမမင္းဥယ်ာဥ္သို႔ အလည္ေရာက္ျခင္း - ဂါမဏိ
 90. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမင္႔ျမင္႔ပ်ံျပီး ေဝးေဝးျမင္တဲ႔ လင္းယုန္ -အေဝးေရာက္ ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္တစု
 91. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အာဏာရွင္ၾကီး(ဗိုလ္ေနဝင္း) ၏ အတြင္းေရးမ်ား - ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွ(ဒု) ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဟာင္းၾကည္ေဆြ
 92. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဦးေနဝင္း၏ ျပာတဆုပ္ - ေၾကးမံုဦးေသာင္း
 93. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္တပ္ႏွင္႔ႏိုင္ငံေရး - ေဒါင္းရန္ - ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
 94. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျပည္ေထာင္စုေန႔နဲ႔ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ - ေအာင္ဇံ
 95. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာ ေျမာက္ကိုးရီးယား ဆက္ဆံေရး
 96. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း
 97. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png တပ္မေတာ္အရာရိွတစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္ - ဗိုလ္ထက္မင္း
 98. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္ - ဝင္းတင္႔ထြန္း
 99. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png တားျမစ္ထားေသာျမင္ကြင္းမ်ား(သို႔မဟုတ္) ရွမ္းသမိုင္းအားေခ်ဖ်က္ျခင္း - SWAN
 100. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗမာ႔ အၾကိဳသမိုင္း - ေဒါက္တာသန္းထြန္း
 101. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း ေျမပံုမ်ား - သန္းထြန္း
 102. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေတြးျမင္ခ်က္ ႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာ
 103. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အျခားနည္းလမ္း
 104. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ႔ေရး ဆိုရာဝယ္ - ခင္မမမ်ိဳး
 105. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ႏိုင္ငံေရး ႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီ
 106. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဖက္ဒရယ္ ႏွင္႔ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး
 107. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဖက္ဒရယ္ အေၾကာင္းေလ႔လာျခင္း - ABSDF
 108. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၁
 109. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၂
 110. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၃
 111. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၄
 112. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၅
 113. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၆
 114. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၇
 115. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၈
 116. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၉
 117. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၁၀
 118. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၁၁
 119. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ အပိုင္း - ၁၂
 120. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ
 121. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕၏ ပထဝီႏုိင္ငံေရး
 122. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေသြး ႏွင္႔ ေျမၾကီး
 123. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ပဥၥမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခန္း
 124. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဦးဘဂ်မ္း ၏ ႏိုင္ငံေရး အျမင္
 125. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႕ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား
 126. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ျပည္ေထာင္စု ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း - တကၠသိုလ္ေနဝင္း
 127. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေအာင္သန္း၏ ေအာင္ဆန္း(သို႔) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပၸတၱိ-ေဒါင္းရန္
 128. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႏိုင္ငံေရး ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ား
 129. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္မိုးၾကိဳး အျပန္ေနာက္ေၾကာင္းလွန္လိုက္သည္႔ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္း
 130. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
 131. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဦးေအာင္ဆန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔ - ေဒါင္းရန္ - ဒဂုန္တာရာ
 132. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ငါတို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘာလုပ္ခဲ႔သလဲ - ဦးပုကေလး
 133. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို ဘယ္သူ သတ္သလဲ - ဦးခင္ေအာင္
 134. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗမာ႔ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ - ေမာင္ထင္
 135. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗမာ႔ေတာ္လွန္ေရး - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
 136. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗမာ႔ လြတ္လပ္ေရး ျပႆနာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
 137. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္း
 138. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာမ်ားကိုသိမ္းပိုက္ထားျခင္း
 139. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး မွ ျမန္မာ သံရံုး လိပ္စာမ်ား
 140. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ယံုၾကည္ခ်က္ ကဗ်ာမ်ား (၁)
 141. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္ မ်ိဳးေစ႔ခ်ခဲ႔သူ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ - ဗမာ႔ေခတ္ ဦးဘရင္
 142. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အေမ႔ခံရေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စလွယ္ အဖြဲ႔ - ဦးသက္ထြန္း(အျငိမ္းစား သံအမတ္ၾကီး)
 143. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္ၾကီးအုန္းေက်ာ္ျမင္႔
 144. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png တာေတစေနသား - ဦးႏု
 145. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ - ေဒါင္းရန္ - ေက်ာ္ျငိမ္း
 146. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဦးသန္႕(သို႕မဟုတ္) ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္သူ  http://www.myspaceicons.org/images/new.gif
 147. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png Biography of U THANT   http://www.myspaceicons.org/images/new.gif 
 148. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗမာ႔႔ေအာင္ဆန္း - ေမာင္ထင္
 149. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေနာက္ၾကည္႔မွန္ - မင္းကိုႏိုင္
 150. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png မန္းဝင္းေမာင္ အတၳဳပၸတၱိ - မိုးမခ
 151. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေစာဘိုျမ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ (သို႔မဟုတ္) စစ္သားစိတ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူ-ေဒါင္းရန္ - မင္းဟန္
 152. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိအခ်ိဳ႕
 153. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း( ၁)
 154. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း(၂ )
 155. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း( ၃)
 156. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း( ၄)
 157. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း( ၅)
 158. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေလွ်ာက္ခဲ႔သည္႔ ႏိုင္ငံေရးခရီး(ျပန္ေျပာင္းသတိရခ်က္) - ေဒါင္းရန္ - ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း
 159. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အာရုဏ္ဦးခရီးသည္(ေတာ္လွန္ေရးဆိုင္ရာကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ) အပိုင္း - ၁ ရဲေဘာ္ေငြ
 160. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အာရုဏ္ဦးခရီးသည္(ေတာ္လွန္ေရးဆိုင္ရာကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ) အပိုင္း - ၂ ရဲေဘာ္ေငြ
 161. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဗိုလ္တိုက္ခၽြန္း - တကၠသိုလ္တင္စိန္
 162. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ယံုၾကည္ခ်က္ မိုးေကာင္းကင္ ႏွင္႔ေႏြးေထြးေသာ မနက္ျဖန္ - ရဲရင္႔ေအာင္
 163. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png က်ဥ္တုတ္ခံဝံ႔ မခံဝံ႔ - ေမာင္သာရ
 164. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png လူႏွင္႔မူ(မူဝါဒႏွင္႔ျပႆနာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာ သံုးသပ္ျခင္း) ေဒါက္တာတင္ေမာင္သန္း
 165. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ေရႊဥေဒါင္း စံုေထာက္ေမာင္စံရွား ေပါင္းခ်ဳပ္ - ဒုတိယတြဲ
 166. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အဓိကလုပ္ငန္း ယႏၱရားမ်ား(၂၀၀၂)လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
 167. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ၁၉၃၀ တဝိုက္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း - သိန္းေဖျမင္႔
 168. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png Chronology of Burma History (1404-1996)
 169. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png အမိႈက္ထဲက ရတနာမ်ား
 170. http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png ႏိုင္ငံေရး ဟာသမ်ား